СТАНИ ЧЛЕН

В Дружеството може да членува само физическо лице, което:

1. е вписани в съответните регистри на Софийската адвокатска колегия
(САК) като младши адвокат, адвокат или адвокат от Европейския съюз;

2. не е навършило 40 години;

> ВИЖ УСТАВ