СТРУКТУРА И ЕКИП

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Председателят на Дружеството участва по право в Управителния съвет, чиито заседания свиква и ръководи.

Мандатът на Председателя на Дружеството е пет години.

Председателят на Дружеството ръководи неговата дейност, като:
 1. извършва всички необходи действия за нормалното развитие на дейността на Дружеството в изпълнение на решенията на Управителния съвет;
 2. носи отговорност за организационното, материалното и финансовото състояние на Дружеството;
 3. назначава и освобождава служителите на Дружеството и управлява трудовите правоотношения;
 4. сключва договори и поема ангажименти от името на Дружеството;
 5. извършва и други действия, които са му възложени по силата на Устава или на решение на Общото събрание или на Управителния съвет.


Можете да се свържете с нас във социалните мрежи…

Пишете ни относно всякакви запитвания на dmasofia@gmail.com или чрез формуляра отдолу: